Juridische kennisgeving en privacybeleid

In deze ruimte kan de gebruiker alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relaties tussen gebruikers en SEYMO als verantwoordelijke voor deze website definiëren. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden kent voordat u verder gaat met navigeren.

SEYMO, als de verantwoordelijke voor deze website, neemt de verplichting op zich om de informatie van haar gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van gebruikers reguleren.

SEYMO heeft deze website aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waardoor Richtlijn 95/46/CE (RGPD) wordt ingetrokken, evenals met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (inclusief de loutere toegang) tot de webpagina's, leden van de SEYMO-website, inclusief de inhoud en diensten die daarop beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die toegang heeft tot het web, https://www.seymonautica.com ("gebruiker") stemt ermee in zich te onderwerpen aan de Algemene Voorwaarden die op elk moment van kracht zijn op de portal https://www.seymonautica.com.

Op de website kan een gratis klantaccount worden aangemaakt, met een gebruikersnaam en een wachtwoord, wat kan worden gedaan door op de knop "Registreren" rechtsboven op de startpagina van de website te klikken en vervolgens op "Toegang tot account" te klikken. " en "Registreer" knop, die de gegevens verstrekt die in het formulier worden gevraagd, de gebruikersnaam is het e-mailadres dat door de gebruiker is verstrekt en het wachtwoord dat de gebruiker kiest, en na het lezen van de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de contractvoorwaarden, door het vakje aan te vinken voor het lezen en accepteren van dergelijke voorwaarden.

 

De gebruiker heeft toegang tot de volgende gratis webservices:

Downloads: SEYMO-contentdownloads. producten raadplegen

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DAT DOEN

Alle informatie met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze websites en hoe we ze beheren, is opgenomen in latere clausules van deze juridische kennisgeving, gerelateerd aan ons privacybeleid.

VERBINTENISSEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met SEYMO inhoudt. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in de website, de diensten en inhoud ervan te gebruiken zonder de huidige wetgeving, de goede trouw en de openbare orde te schenden.

Het gebruik van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, of dat op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren, is verboden. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

De reproductie, distributie of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij geautoriseerd door SEYMO als rechtmatige eigenaar;

Elke schending van de rechten van de aanbieder of van SEYMO als rechtmatige eigenaar;

Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website, https://www.seymonautica.com, stemt de gebruiker ermee in geen gedrag uit te voeren dat het imago, de belangen en rechten van SEYMO of derden zou kunnen schaden of dat de portals zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten. op enigerlei wijze het normale gebruik van internet te voorkomen.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat SEYMO daarom niet kan garanderen dat er geen malware of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin, hoewel alle nodige middelen en passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan SEYMO worden doorgegeven, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom exclusief overeenkomt met SEYMO en 1AND1 HOSTING, waarbij alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen worden genomen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin vervatte informatie garanderen in overeenstemming met met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. De communicatie tussen gebruikers en SEYMO maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden versleuteld dankzij https-protocollen. Daarom worden de beste veiligheidsvoorwaarden gegarandeerd, zodat de vertrouwelijkheid van gebruikers wordt gewaarborgd.

CONFLICT OPLOSSING PLATFORM

We stellen gebruikers ook het platform voor geschillenbeslechting ter beschikking van de Europese Commissie dat beschikbaar is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN

Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden doeleinden, in welke vorm dan ook en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van SEYMO. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van SEYMO te respecteren.

De gebruiker weet en aanvaardt dat alle websites, die maar niet beperkt zijn tot de tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, rangschikking en presentatie daarvan), podcast, foto's, audiovisueel materiaal en grafische afbeeldingen, beschermd zijn door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er sprake is van een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op het web, moeten zij SEYMO op de hoogte stellen van deze omstandigheid met vermelding van:

Persoonsgegevens van de belanghebbende die eigenaar is van de beweerdelijk geschonden rechten, of geven aan met welke vertegenwoordiging hij handelt in het geval dat de vordering wordt ingediend door een andere derde dan de belanghebbende.

Vermeld de inhoud die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt.

EXTERNE LINKS

SEYMO-webpagina's bevatten links naar andere eigen websites en naar inhoud die eigendom is van derden, zoals:

Hulpmiddelen

Inhoud van andere blogs of websites

 

 

COMMENTAAR BELEID

Op onze websites kunt u opmerkingen toestaan ​​om de inhoud te verrijken en vragen te stellen.

Opmerkingen die geen verband houden met de thema's van deze websites, waaronder laster, beledigingen, beledigingen, persoonlijke aanvallen of in het algemeen gebrek aan respect jegens de auteur of andere leden, worden niet geaccepteerd. Deze opmerkingen worden door de webbeheerders verwijderd.

Opmerkingen die informatie bevatten die duidelijk misleidend of onjuist is, evenals opmerkingen die persoonlijke informatie bevatten, zoals bijvoorbeeld privéadressen of telefoonnummers en die in strijd zijn met ons gegevensbeschermingsbeleid, worden ook verwijderd.

Evenzo worden opmerkingen die uitsluitend zijn gemaakt voor promotionele doeleinden van een website, persoon of groep en alles wat in het algemeen als spam kan worden beschouwd, afgewezen.

Anonieme opmerkingen zijn niet toegestaan, evenals opmerkingen van dezelfde persoon met verschillende bijnamen. Ook opmerkingen die een debat of een standpunt van een andere gebruiker proberen te forceren, worden niet in behandeling genomen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

Seymonautica geeft geen enkele garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de websites, of hun diensten en inhoud;

Het bestaan ​​van malware, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;

Het ongeoorloofde, nalatige, frauduleuze gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving;

Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze webpagina's.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In het algemeen zijn de relaties tussen SEYMO en de gebruikers van haar telematicadiensten, die op deze website aanwezig zijn, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken van Valencia.

CONTACT

In het geval dat een gebruiker vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen heeft over de https://www.seymonautica.com-portal, neem dan contact op met info@seymonautica.com. Deze juridische kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018.

PRIVACYBELEID

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van onze gebruikers verzamelen en hoe we deze gebruiken. We raden u aan deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens op deze website verstrekt. Personen ouder dan dertien jaar kunnen zich op https://www.seymonautica.com als gebruikers registreren zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.

Op deze website worden de persoonlijke gegevens van gebruikers gerespecteerd en verzorgd. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten gegarandeerd zijn.

We hebben ons best gedaan om een ​​veilige en betrouwbare ruimte te creëren en daarom willen we onze principes met betrekking tot uw privacy delen:

We vragen nooit om persoonlijke informatie, tenzij het echt nodig is om u de diensten te verlenen die u nodig heeft.

We delen nooit persoonlijke informatie van onze gebruikers met iemand, behalve om te voldoen aan de wet of in het geval dat we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

We gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor een ander doel dan vermeld in dit privacybeleid.

Opgemerkt moet worden dat dit privacybeleid kan variëren op basis van wettelijke vereisten of zelfregulering, dus gebruikers wordt aangeraden het regelmatig te bezoeken. Het is van toepassing in het geval dat gebruikers besluiten een formulier in te vullen van een van hun contactformulieren waarop persoonlijke gegevens worden verzameld.

SEYMO heeft deze website aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waardoor Richtlijn 95/46/CE (RGPD) wordt ingetrokken, evenals met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Verantwoordelijke identiteit: seymo

Handelsnaam: SEYMO

E-mail: info@seymonautica.com

Voor de verwerking van de gegevens van onze gebruikers implementeren we alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

PRINCIPES ZULLEN WE TOEPASSEN OP UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij de volgende principes toepassen die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

Beginsel van wettigheid, loyaliteit en transparantie: we hebben altijd uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden waarover we u vooraf met absolute transparantie zullen informeren.

Principe van gegevensminimalisatie: we vragen alleen gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben. Het minimaal mogelijke.

Principe van beperking van de bewaartermijn: De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de behandeling, afhankelijk van het doel zullen we u informeren over de bijbehorende bewaartermijn, in het geval van abonnementen zullen we periodiek herzien onze lijsten en we zullen die records die geruime tijd inactief zijn, verwijderen.

Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden zodanig behandeld dat een adequate beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. U moet weten dat we alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om onbevoegde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.

HOE HEBBEN WE UW GEGEVENS VERKREGEN?

De persoonsgegevens die wij bij SEYMO verwerken, zijn afkomstig van:

contactformulieren

inschrijvingsformulieren

Registratieformulieren voor klanten (en aangeslotenen)

WAT ZIJN UW RECHTEN WANNEER U UW GEGEVENS AAN ONS VERSTREKT?

De persoonsgegevens die wij bij SEYMO verwerken, zijn afkomstig van:

contactformulieren

inschrijvingsformulieren

Registratieformulieren voor klanten (en aangeslotenen)

WAT ZIJN UW RECHTEN WANNEER U UW GEGEVENS AAN ONS VERSTREKT?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of SEYMO al dan niet persoonsgegevens verwerkt die ons betreffen.

Geïnteresseerden hebben het recht om:

Vraag toegang tot persoonsgegevens van de belanghebbende.

Verzoek om rectificatie of verwijdering.

Vraag de beperking van uw behandeling aan.

Verzet je tegen de behandeling.

Vraag dataportabiliteit aan.

Geïnteresseerde partijen kunnen toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering vragen wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. SEYMO zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Als belanghebbende hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die u betreffen, die u ons heeft verstrekt en in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch lezen, te ontvangen en deze door te geven aan een andere gegevensbeheerder wanneer:

De behandeling is gebaseerd op toestemming.

De gegevens zijn aangeleverd door de geïnteresseerde.

De behandeling wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Door uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, hebt u het recht om persoonlijke gegevens rechtstreeks van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden wanneer dit technisch mogelijk is.

Belanghebbende partijen hebben ook het recht op effectieve rechtsbescherming en om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit, in dit geval het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, als zij van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens die hen aangaat in strijd is met de verordening.

MET WELK DOEL BEHANDELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze website om een ​​e-mail naar de eigenaar te sturen, zich te abonneren of een contract te sluiten, verstrekken ze persoonlijke informatie waarvoor SEYMO verantwoordelijk is. Die informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van zijn informatie door SEYMO, alleen zoals beschreven in de juridische kennisgeving en in dit privacybeleid.

In SEYMO zijn er verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie en we behandelen de informatie die wordt verstrekt door geïnteresseerde personen met het volgende doel voor elk vastlegsysteem (formulieren):

Contactformulieren: Wij vragen om de volgende persoonsgegevens: Naam, E-mail, Telefoonnummer, website en hoe zij u kunnen helpen, om in te spelen op de wensen van de gebruikers van onze websites. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om op uw verzoek te reageren en te reageren op eventuele twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die u heeft met betrekking tot de informatie op het web, de diensten die via het web worden aangeboden, de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen met betrekking tot de op de website opgenomen juridische teksten, evenals eventuele andere vragen die u heeft die niet onder de contractvoorwaarden vallen. Wij informeren u dat de gegevens die u ons verstrekt zich op de 1and1-servers bevinden.

Online chatservice: In principe vragen we geen persoonlijke gegevens, maar indien nodig om uw vraag te beantwoorden, verzamelen we uw naam, e-mail. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om op uw verzoek te reageren en te reageren op eventuele twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die u heeft met betrekking tot de informatie op het web, de diensten die via het web worden aangeboden, de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen met betrekking tot de op de website opgenomen juridische teksten, evenals eventuele andere vragen die u heeft die niet onder de contractvoorwaarden vallen. Wij informeren u dat de gegevens die u ons verstrekt zich op de 1and1-servers bevinden.

Inhoud inschrijvingsformulieren: In dit geval vragen wij de volgende persoonsgegevens: Naam, E-mail, Telefoon, om de lijst met inschrijvingen te beheren, nieuwsbrieven, acties en speciale aanbiedingen te versturen, die door de gebruiker worden verstrekt bij het maken van het abonnement. Binnen het web zijn er verschillende formulieren om het abonnement te activeren. De elektronische bulletins of nieuwsbrief worden beheerd door SEYMO.

. Wij informeren u dat de gegevens die u ons verstrekt zich op de 1AND1-servers bevinden.

Inschrijfformulieren: In dit geval vragen wij de volgende persoonsgegevens: Naam, Adres Telefoon, NIF, DNI, E-mail, zodat u een account kunt aanmaken in ons systeem en toegang heeft tot de functionaliteiten ervan. Wij informeren u dat de gegevens die u ons verstrekt zich op de 1AND1-servers bevinden.

Er zijn andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken:

Om ervoor te zorgen dat de Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te garanderen.

Om de diensten van deze website te ondersteunen en te verbeteren.

Er worden ook andere niet-identificerende gegevens verzameld die worden verkregen via sommige cookies die worden gedownload naar de computer van de gebruiker tijdens het browsen op deze website, en die we gedetailleerd beschrijven in het cookiebeleid.

Om sociale netwerken te beheren. SEYMO is mogelijk aanwezig op sociale netwerken. De behandeling van de gegevens die worden uitgevoerd van de mensen die volgers worden op de sociale netwerken van de officiële pagina's van SEYMO, wordt geregeld door deze sectie. Evenals voor die gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk die in elk geval geschikt zijn en eerder door de gebruiker zijn geaccepteerd. SEYMO verwerkt uw gegevens met het doel uw aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren en te informeren over de activiteiten, producten of diensten van SEYMO. Evenals voor elk ander doel dat de voorschriften van sociale netwerken toestaan. In geen geval zullen we de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individuele advertenties te verzenden.

In overeenstemming met de bepalingen van de algemene Europese verordening gegevensbescherming (RGPD) Salvador Bayarri Aigues met adres op C/ MONTESA 47. 46460 Silla, Valencia is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die overeenkomen met gebruikers van de website en abonnees.

SEYMO verkoopt, verhuurt of geeft geen persoonlijke gegevens die de gebruiker kunnen identificeren, en dit in de toekomst ook niet, aan derden zonder voorafgaande toestemming. In sommige gevallen kan echter worden samengewerkt met andere professionals, in die gevallen is toestemming vereist van gebruikers die informeren over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Het zal altijd worden uitgevoerd met de strengste veiligheidsnormen.

RECHTMATIGHEID VOOR DE BEHANDELING VAN UW GEGEVENS

De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens is: toestemming en, in het geval van het contracteren van onze diensten, de uitvoering van dat contract.

Om contact op te nemen met of opmerkingen te maken over deze website, is acceptatie van dit privacybeleid vereist.

Het prospectief of commercieel aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, zonder in ieder geval de intrekking van deze toestemming de uitvoering van het abonnementscontract te beperken.

GEGEVENS CATEGORIE

De categorieën gegevens die worden verwerkt, zijn identificerende gegevens.

Speciaal beveiligde gegevenscategorieën worden niet verwerkt.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard:

Zolang de commerciële relatie behouden blijft.

Tot verwijdering wordt verzocht door de belanghebbende.

AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN UW GEGEVENS GECOMMUNICEERD?

Veel tools die we gebruiken om uw gegevens te beheren, worden ingehuurd door derden.

Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, deelt SEYMO gegevens met de volgende providers onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden:

Google Analytics: een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om https://webempresa.com te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van https://www.forobarco.com (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Domeinregistratie:

 

OVH Hispano, S.L., dat domeinregistratiediensten levert, is gevestigd in Madrid, C/Princesa nº 22, 2º Dcha., 28008 Madrid. Het is een dochteronderneming van OVH SAS, gevestigd te 2 rue Kellermann, Roubaix 59100, Frankrijk, waarbij laatstgenoemde een door ICANN geaccrediteerde entiteit is voor domeinregistratie. Meer informatie op: https://www.ovh.es

         1and1 Internet España SLU, met fiscaal adres aan de Avda. de la Vega, 1 – Veganova-gebouw (gebouw 3, 5e verdieping, deur C) in Alcobendas (Madrid), verantwoordelijk voor het leveren van de hosting en het domein voor deze website.

 • ESTRATEGIAS WEBSITE, S.L., met maatschappelijke zetel te C/Agosto, 6 gebouw 9, Madrid 28022, Spanje, ook geaccrediteerd door ICANN voor domeinregistratie.
 • BEDRIJFSOPLOSSINGEN IP, S.L. (DonDominio), met maatschappelijke zetel te C/ Ses Parres, 21 1º corner Brunete, Manacor (I. Baleares), Spanje, ook geaccrediteerd door ICANN voor domeinregistratie.
 • Consultancy/Management: het gecontracteerde bedrijf zal de gegevens verwerken met als enig doel het uitvoeren van haar consultancy/managementdiensten voor SEYMO en altijd in het kader van de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming en het respecteren van een vertrouwelijkheidsovereenkomst.
 • E-mailmarketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a, gevestigd in de VS. Meer informatie op: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a). The Rocket Science Group LLC d/b/a behandelt de gegevens om haar e-mailmarketingdiensten aan SEYMO . uit te voeren
 • WEB NAVEGATIE
 • Door te browsen op https://www.seymonautica.com kunnen niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, waaronder IP-adressen, geografische locatie (ongeveer), een overzicht van hoe de diensten en sites worden gebruikt en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker identificeren. Onder de niet-identificerende gegevens bevinden zich ook gegevens die verband houden met uw surfgedrag via diensten van derden. Deze websites gebruiken de volgende analysediensten van derden:
 • Google Analytics
 • 1AND1 HOSTING PROVIDER
 • We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en om demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.
 • GEHEIM EN GEGEVENSBEVEILIGING
 • SEYMO zet zich in voor het gebruik en de behandeling van gegevens, inclusief persoonlijke gegevens van gebruikers, respecteert hun vertrouwelijkheid en gebruikt ze in overeenstemming met het doel ervan, evenals om te voldoen aan haar verplichting om ze te bewaren en om alle maatregelen aan te passen om wijziging te voorkomen. , verlies , behandeling of ongeoorloofde toegang, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige voorschriften voor gegevensbescherming.
 • Deze website is voorzien van een SSL-certificaat. Het is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat uw gegevens op een volledige en veilige manier reizen, dat wil zeggen dat de overdracht van gegevens tussen een webserver en gebruiker, en in feedback, volledig versleuteld of versleuteld is.
 • SEYMO kan de absolute ondoordringbaarheid van het internetnetwerk en dus de inbreuk op gegevens door frauduleuze toegang tot deze gegevens door derden niet garanderen.
 • Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking zal SEYMO ervoor zorgen dat elke persoon die geautoriseerd is om de gegevens van de klant te verwerken (inclusief zijn personeel, medewerkers en leveranciers), de gepaste geheimhoudingsplicht heeft (hetzij een contractuele of wettelijke plicht).
 • Wanneer zich een beveiligingsincident voordoet, moet SEYMO, wanneer SEYMO dit realiseert, de Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en tijdige informatie verstrekken met betrekking tot het Beveiligingsincident zoals het bekend is of wanneer de Klant redelijkerwijs daarom verzoekt.
 • NAUWKEURIGHEID EN WAARHEID VAN DE GEGEVENS
 • Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u ons stuurt, en ontslaat SEYMO van elke verantwoordelijkheid in dit verband.
 • Gebruikers garanderen en zijn in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren te actualiseren. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.
 • AANVAARDING EN TOESTEMMING
 • De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en de behandeling ervan door SEYMO te accepteren en ermee in te stemmen op de wijze en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.
 • HERROEPBAARHEID
 • De gegeven toestemming, zowel voor de behandeling als voor de overdracht van de gegevens van de geïnteresseerde partijen, kan op elk moment worden ingetrokken door deze aan SEYMO te communiceren in de voorwaarden die zijn vastgelegd in dit beleid voor de uitoefening van gegevensbeschermingsrechten. Deze intrekking heeft in geen geval terugwerkende kracht.
 • WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
 • SEYMO behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan industriële praktijken. In dergelijke gevallen zal SEYMO de wijzigingen die op deze pagina zijn aangebracht redelijkerwijs voordat ze worden doorgevoerd aankondigen.
 • COMMERCILE POST
group_work Cookie toestemming