SEYMO Garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering, de goede werking van het apparaat waarvan de identificatiegegevens in dit document zijn opgenomen. De voorwaarden van deze garantie zijn als volgt:

•De garantieperiode begint vanaf de aankoopdatum

• Tijdens de garantieperiode van 2 jaar zijn de kosten van vervangende onderdelen en arbeid volledig gratis voor de gebruiker.

 • De verzending wordt door de gebruiker betaald aan de officiële servicewerkplaats, wanneer de reparatie is uitgevoerd, zullen de kosten van terugzending aan de gebruiker indien mogelijk worden gedragen door de gebruiker.

• Om gebruik te kunnen maken van het hierin erkende garantierecht, is het een noodzakelijke vereiste dat het apparaat wordt gebruikt binnen de reikwijdte waarvoor het is bedoeld. Deze garantie dekt geen installatie. Ze vallen niet onder deze garantie en zijn daarom ongeldig in geval van storingen veroorzaakt door:

• Overmacht (atmosferische en geologische verschijnselen, stroompieken, enz.)

 • Onjuist gebruik of gebruik niet in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

• Gebrek aan onderhoud, binnendringend water

• Gebruik van schurende reinigingsmiddelen die schade toebrengen aan plaatwerk, verf en kunststoffen.

 • Per ongeluk breken van componenten.

• Onjuiste of niet-conforme installatie en/of aansluiting (spanning, elektrische aansluiting

niet geschikt).

• De garantie vervalt bij manipulatie van het typeplaatje van het apparaat.

• Een garantie-interventie verlengt de garantieperiode van het product niet.

 Wettelijke garantie: De gebruiker wordt erop gewezen dat hij, naast de commerciële garantie die in dit document wordt erkend, de bescherming geniet van de wettelijke garantie die is vastgesteld door Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november met betrekking tot de vereiste dat het gekochte goed in in overeenstemming met het koopcontract, de verkoper, in geval van onenigheid, kunnen claimen voor de gebreken die binnen twee (2) jaar vanaf de levering aan het licht komen, hoewel vanaf de zesde maand de gebruiker de bewijslast heeft dat gebrek aan overeenstemming. Tijdens deze periode erkent de wettelijke garantie het recht om de gratis reparatie van het artikel of de vervanging ervan te vragen, tenzij een van deze opties onmogelijk of onevenredig is. Wanneer herstel of vervanging niet kan worden geëist of niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast voor de consument is uitgevoerd, kan hij een prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst vragen. Claims moeten worden gericht aan: Seymo via e-mailgebruikers. info@seymonautica.com

Más información sobre este texto de origenPara obtener más información sobre la traducción, se necesita el texto de origen

Enviar comentarios

Paneles laterales

group_work Cookie toestemming